Τομείς Υπηρεσιών

Μηχανική προσβασιμότητας και ευχρηστίας για όλους

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση και εφαρμογή των αρχών καθολικής πρόσβασης (universal access), σχεδίασης για όλους (design for all), προσβασιμότητα (accessibility), ευχρηστία (usability) και εμπειρία του χρήστη (user experience - UX), ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, σε όλους τους τομείς, όπως, εκπαίδευση, δομημένο περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το Διαδίκτυο (εφαρμογές, υπηρεσίες και περιεχόμενο):

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Σχεδίαση
  • Έλεγχος (Expert evaluation)
  • Αξιολόγηση – Μελέτες με χρήστες (User testing)
  • Έρευνα και καινοτομία

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa