Τομείς Υπηρεσιών

Συμβουλευτική επιχειρήσεων για νέα Έργα Ε&Α

Παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων για τη συμμετοχή σε εθνικά, περιφερειακά, ευρωπαϊκά και κοινοτικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου - ιδιωτικού τομέα, σε εταιρίες ή οργανισμούς για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων με σκοπό την ανάληψη έργων (προετοιμασία πρότασης, εύρεση εταίρων και συνεργατών, αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης, προετοιμασία φάκελου πρότασης, κλπ.), και για την υλοποίηση των έργων (παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συντονισμό και διαχείριση έργων, επιστημονικό και τεχνικό συντονισμό έργων, συντονισμό δημοσιότητας έργων, έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας έργων, και οικονομική διαχείριση έργων).

 

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa