Πρότυπα

Η ιστοσελίδα αυτή συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες

Προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση στην πληροφορία και στις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού σε όλους, είναι σημαντικό οι κατασκευαστές διαδικτυακών τόπων να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό - W3C (ελληνικό Γραφείο) και την Πρωτοβουλία Προσβάσιμου Περιεχομένου.

Η Πύλη A4ALL, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, παρέχει τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα, καθότι συμμορφώνεται πλήρως με διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα προσβασιμότητας: 

XHTML

Η XHTML 1.0 είναι μια γλώσσα επισημείωσης, η οποία συνδυάζει τα πολύ γνωστά χαρακτηριστικά της HTML με την ισχύ της XML. Η πιστοποίηση επικύρωσης της γραμματικής της XHTML 1.0 σύμφωνα με το τύπο εγγράφου (DTD) XHTML 1.0 Transitional σημαίνει ότι η σύνταξη και η γραμματική της XHTML στην ιστοσελίδα αυτή είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που έχει ορίσει η Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) και ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους πλοηγούς που ακολουθούν αυτές τις προδιαγραφές. 

CSS

Τα φύλλα διαμόρφωσης (CSS ) είναι ένας απλός μηχανισμός προσθήκης στυλ (για παράδειγμα γραμματοσειρές, χρώματα, αποστάσεις γραμμών) σε έγγραφα του Παγκοσμίου Ιστού. Η πιστοποίηση επικύρωσης της γραμματικής των φύλλων διαμόρφωσης επιπέδου 2 σημαίνει ότι η σύνταξη και η γραμματική των φύλλων διαμόρφωσης στην Πύλη είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που έχει ορίσει η Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό και ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους πλοηγούς που ακολουθούν αυτές τις προδιαγραφές. 

WCAG

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών). Συμμόρφωση Επιπέδου "Τριπλό Α" σημαίνει ότι όλοι οι ορισμοί ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται. Η Πύλη έχει επικυρωμένο (από το αυτοματοποιημένο εργαλείο Total Validator) επίπεδο συμμόρφωσης "Τριπλό Α", το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες, και ανεξαρτήτως αναπηρίας, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα της Πύλης. Το επίπεδο ΑΑΑ διασφαλίζει την οριζόντια ένταξη της αρχής της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Προσβάσιμο Ψηφιακό περιεχόμενο

Για τη μέγιστη προσβασιμότητα, η Πύληεξασφαλίζει και την προσβασιμότητα σε μη-HTML περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, κλπ. Εκτός από τις άλλες αρχές, που έχουν αναφερθεί εδώ, τα αρχεία PDF και άλλα μη-HTML περιεχόμενα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμα. Τα αρχεία PDF περιέχουν μια σειρά από ετικέτες (tags), ώστε να γίνουν πιο προσβάσιμα. Για παράδειγμα, ένα αρχείο PDF με ετικέτες δεν φαίνεται διαφορετικό, αλλά είναι σχεδόν πάντα πιο προσβάσιμο για κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιείται HTML και άλλες εναλλακτικές μορφές , πχ. σε μορφή ήχου. 

Επικύρωση – Πιστοποίηση

Η επικύρωση της προσβασιμότητας της Πύλης έχει διασφαλιστεί μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων και ελέγχων που υιοθετούνται από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού. Μερικές από τις πιο σημαντικές μεθόδους επικύρωσης που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στην συνέχεια.

  • Επικύρωση της σύνταξης της γλώσσας επισημείωσης XHTML (με χρήση της υπηρεσίας επικύρωσης της επισημείωσης του W3C).
  • Επικύρωση των φύλλων διαμόρφωσης CSS (με χρήση της υπηρεσίας επικύρωσης των φύλλων διαμόρφωσης του W3C).
  • Επικύρωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 στο ανώτατο επίπεδοι ΑΑΑ, μέσω της χρήση πολλαπλών αυτοματοποιημένων εργαλείων επικύρωσης της προσβασιμότητας (πχ. βλ. TotalValidator).
  • Αυτοψία από εμπειρογνώμονες προσβασιμότητας.
  • Έλεγχος σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικούς χρήστες με αναπηρία

πάνω

Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa